Algemene voorwaarden

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Tafelbladenoutlet.nl akkoord gaat. Tafelbladenoutlet.nl behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze van toepassing waren op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Artikel 1 Definities
In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven :

 • Tafelbladenoutlet.nl:
  De onderneming met de handelsnaam “Tafelbladenoutlet.nl”, gevestigd te Dordrecht.
 • De website:
  De website van Tafelbladenoutlet.nl en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijk uitzondering van de op de website geplaatste ‘links’ naar andere websites.
 • Overeenkomst op afstand:
  Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
 • Product:
  Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Tafelbladenoutlet.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.
 • Klant:
  De natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Tafelbladenoutlet.nl
 • Bedenktijd:
  De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Herroepingsrecht:
  De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Tafelbladenoutlet.nl en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing indien naar aanleiding van een aanbieding en/of offerte op andere wijze dan op afstand als bedoeld in boek 7, titel 1, afdeling 9A BW een overeenkomst tot stand komt; in dat geval gelden de voorwaarden als opgenomen/behorende bij de niet op afstand gesloten overeenkomst.

Artikel 3 Aanbiedingen, offerten en bestellingen

 1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en het betreffende product door leverancier/producent geleverd kan worden.
 2. De aanbiedingen die in de digitale folder van Tafelbladenoutlet.nl zijn opgenomen, zijn alleen geldig gedurende de maand die bovenaan de eerste pagina van de folder wordt weergegeven. De aanbiedingen uit de folder vervallen automatisch op de eerste dag van de maand direct daarop volgend. Vanaf dat moment kunnen er aan de folder en/of de daarin opgenomen aanbiedingen, geen rechten meer worden ontleend.
 3. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Toch kan een artikel op details afwijken van de op de website getoonde foto’s. Tafelbladenoutlet.nl is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin. De afbeeldingen zijn derhalve enkel en alleen illustratief van aard en hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 4. Alle genoemde lengtes in de prijslijst, offertes en website zijn gebaseerd op handelslengte, de werkelijke lengte kan 0 tot 5cm langer zijn.
 5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeldt.

Artikel 4 Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Tafelbladenoutlet.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.
 2. Indien op verzoek van de klant door Tafelbladenoutlet.nl een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en Tafelbladenoutlet.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.
 3. Bij bestellingen die de somma van € 10.000,– te boven gaan, en/of offerten voor meer dan een bedrag groot € 10.000,-, komt evenwel nimmer een overeenkomst op afstand tot stand, ook niet indien per abuis Tafelbladenoutlet.nl een orderbevestiging heeft gezonden. In dat geval zal aan de klant een door de klant voor akkoord te tekenen orderbevestiging/offerte worden gezonden, en zijn uitsluitend van toepassing de daarin opgenomen en de daarbij gevoegde voorwaarden.
 4. Eerst na ontvangst door Tafelbladenoutlet.nl van een door de klant voor akkoord getekende ontvangstbevestiging/offerte komt de overeenkomst tot stand.
  Hetgeen in lid 3 van dit artikel is bepaald, is eveneens volledig en onverkort van toepassing bij bestellingen en/of offerten betrekking hebbende op speciaal voor de klant te bestellen en/of op maat te maken producten, met andere woorden op alle producten die niet standaard geleverd kunnen worden, en evenmin als zodanig worden aangeboden.
 5. Het recht tot ontbinding van de overeenkomst geldt niet voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper

Artikel 5 Levering

 1. Tafelbladenoutlet.nl zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Tafelbladenoutlet.nl is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn.
 2. Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan twee maanden wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient Tafelbladenoutlet.nl echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.

Artikel 6 Garantie

 1. Op de door Tafelbladenoutlet.nl geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 3 maanden.
 2. Mocht evenwel door onze leveranciers c.q. fabrikant een korte garantietermijn in acht worden genomen, geldt die kortere termijn als de tussen de klant en Tafelbladenoutlet.nl overeengekomen garantietermijn.
 3. De verplichtingen voortvloeiende uit de garantie strekken nooit verder dan waartoe de leverancier van Tafelbladenoutlet.nl en/of de fabrikant van het product en/of de producten gehouden is ingevolge de door die leverancier en/of die fabrikant gehanteerde garantievoorwaarden.
 4. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.
 5. De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van de leverancier/fabrikant van het product.
 6. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Tafelbladenoutlet.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.

Artikel 7 Reclames

 1. De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.
 2. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 24 uren na levering schriftelijk te geschieden.
 3. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.
 4. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.

Artikel 8 Overmacht

 1. Levering geschiedt uitsluitend tegen contante betaling direct voorafgaand aan de feitelijke levering c.q. onder rembours.
 2. Indien, in afwijking van hetgeen in lid 1 is bepaald, betaling voorafgaand aan de levering is overeengekomen, dient het verschuldigde tenminste drie werkdagen voor de overeengekomen leverdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Tafelbladenoutlet.nl, bij gebreke waarvan de levering wordt uitgesteld.
 3. Indien de klant na schriftelijke aanmaning volhardt in de non-betaling, dan wel, na schriftelijke aanmaning, weigert medewerking te verlenen aan alsnog levering op een normale werkdag (binnen normale werktijden) binnen 14 dagen na bedoelde schriftelijke aanmaning, is Tafelbladenoutlet.nl, gerechtigd de buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in te roepen.
 4. Alsdan is de klant verschuldigd aan Tafelbladenoutlet.nl, bij wege van schadevergoeding onder algemene titel, een bedrag groot 50% van de koopsom, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der buitengerechtelijke ontbinding.

Artikel 10 Geschillen

 1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Tafelbladenoutlet.nl, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Tafelbladenoutlet.nl staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter.
 2. Op elke overeenkomst tussen Tafelbladenoutlet.nl en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 Herroepingsrecht / Koop op afstand

 1. Gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product en/of de producten heeft de klant het recht zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden onder de verplichting het product en/of de producten terstond aan Tafelbladenoutlet.nl terug te sturen. De klant ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product en/of de producten door Tafelbladenoutlet.nl wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug. De klant dient voorafgaand aan retourzending van het product en/of de producten daarvan melding te maken aan Tafelbladenoutlet.nl, en tevens te omschrijven om welk product en/of producten het handelt.
 2. Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de klant, Tafelbladenoutlet.nl behoeft geen rembourszendingen te accepteren. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden is voor rekening en verantwoording van de klant.
 3. Indien de klant besluit het product en/of producten terug te sturen, dient zij met behulp van foto materiaal duidelijk de klacht in beeld te brengen. Zonder duidelijk beeldmateriaal worden geen product en/of producten teruggenomen!
 4. Voorts behoeft Tafelbladenoutlet.nl uitsluitend retourzendingen van product en/of producten te accepteren indien:
  • het product en/of de producten niet tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper
  • het product en/of de producten geheel compleet, in de originele verpakking en in originele staat zijn
  • het product en/of de producten ongebruikt zijn
  • het product en/of de producten schoon zijn
  • het product en/of de producten niet ingebouwd is/zijn geweest dan wel op enigerlei wijze gemonteerd is en/of zijn geweest
  • bij bijbehorende montagematerialen, voor zover van toepassing, volledig aanwezig zijn, en zich bevinden in de originele verpakking, hetgeen ook geldt voor de originele handleidingen en meegeleverde accessoires.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

 1. Indien het door Tafelbladenoutlet.nl geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot het geen in deze voorwaarden onder het kopje “Garantie” is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.
 2. Nimmer is Tafelbladenoutlet.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
 3. Evenmin is Tafelbladenoutlet.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.